كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) علي

علي
[ شناسنامه ]
رايانه کوانتومي ...... پنج شنبه 90/3/26
رايانش ابري 2 ...... چهارشنبه 90/3/25
رايانش ابري 3 ...... چهارشنبه 90/3/25
رايانش ابري1 ...... چهارشنبه 90/3/25
اتاق چيني ...... چهارشنبه 90/3/25
مقالات اولين کنفرانس داده کاوي ايران ...... سه شنبه 90/3/24
برنامه سازي تکاملي ...... سه شنبه 90/3/24
الگوريتم هاي تکاملي ...... سه شنبه 90/3/24
محاسبات تکاملي ...... سه شنبه 90/3/24
محاسبات نرم ...... شنبه 90/3/21
پردازش زبانهاي طبيعي ...... شنبه 90/3/21
بيوانفورماتيک ...... چهارشنبه 90/2/21
يادگيري ماشيني ...... چهارشنبه 90/2/21
فلسفه هوش مصنوعي ...... سه شنبه 90/2/20
روش هاي پردازش تصوير ...... يكشنبه 90/2/18
   1   2   3      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها